Home /
ALV
;

ALV

Algemene ledenvergadering Jumpers’76

Datum: 20-09-2019

Locatie: Sporthal de Wetteling Venray

Notulen: Dirk Laurense

Aanwezig:

Bestuur: Mirko Antheunisse (Voorzitter), Menno Cuppen (Penningmeester), Dirk Laurense (Technische zaken).

Afwezig: Sinpat Kapriloglu (Wedstrijdsecretaris), Dave Ewalts (Algemeen bestuurslid)

Leden: Mohamad Khlousi Jamal Beik, Claudio Mendes, Maarten Wijnen, Wouter Oosterbeek, Ivar Faessen, Ralf Claessens, Levi Zacherl, Rafaël Prins, Maarten Steffers, Roy Lucassen, Jasper Prins, Gardo Linders, Ellen Linders, Joep Linders, Thijs Wester, Morna Wester, Ben Zacherl, Kelly Swinkels, Denny Janssen, Justin Gommans, Emiel Viersma, Edwin Sleicher, Kelvin Lammerts van Bueren, Jorik Wulterkens, Maikel Lammerts van Bueren.

 1. Opening

Mirko Antheunisse opent de vergadering en heet allen welkom en geeft aan dat bestuurslid Dave Ewalts en Sinpat Kapriloglu niet aanwezig zijn i.v.m. andere verplichtingen. Mirko geeft aan dat die ondertussen is verhuist naar Breda en dat zijn rol als voorzitter na vanavond definitief zal stoppen. Hier zal in de vergadering nog verder op ingegaan worden.

 1. Notulen vorige ledenvergadering 21-09-2018

De notulen van de vorige ledenvergadering worden door Mirko kort besproken.

Actiepunt over de kleding dat op pagina 1 staat vermeld zal later in de vergadering aan bod komen. Op pagina 2 wordt nog even kort aan gegeven dat we in het seizoen voor afgelopen seizoen negatief hebben gedraaid en dat het oud papier ophalen nu vrijwillig wordt gedaan door iedereen boven de 18 jaar.

Er worden verder geen bijzonderheden aangegeven. De notulen worden akkoord bevonden.

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld en er zijn geen nieuwe toevoegingen door de leden.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

Naast de mededeling dat Mirko stopt als voorzitter zijn er verder geen mededelingen of ingekomen stukken.

 1. Financiële verantwoording afgelopen seizoen

Menno neemt als penningmeester de financiële verantwoording door van afgelopen seizoen.

Opvallende zaken van het afgelopen seizoen:

Inkomsten:

 • De contributie is hoger uitgevallen door de stijging van het aantal leden. Daarnaast staat van de € 900,- nog te ontvangen contributie op 30-06-2019 nog maar € 200,- open.
 • De inkomsten oud papier zijn hoger uitgevallen.
 • Daarnaast heeft de club geld binnengehaald via sponsoring van Optisport, de Grote Clubactie en Jantje Beton.

Uitgaven:

 • De zaalhuur is lager uitgevallen omdat we eerder zijn gestopt met de trainingen op de dinsdag.
 • De kosten van de bond zijn hoger uitgevallen maar dit heeft ook te maken met de stijging van het aantal leden. De club betaalt namelijk per lid een bedrag aan de bond als contributie.
 • Oud papier kosten zijn hoger omdat van een aantal maanden de vergoeding nog van toepassing was. Voor dit seizoen zal dat dus niet meer gelden.
 • Daarnaast zijn er geen kosten geweest voor trainersvergoeding, materialen, jeugdkamp, teamuitje, toernooien en reiskosten.

Menno geeft aan dat het mooi is dat we positief hebben gedraaid maar dit is mede doordat we als club zuinig hebben geleefd door weinig kosten te maken. De reserves van de club zijn door afgelopen seizoen wel weer een stuk groter geworden.

Kascommissie:

Ralf Claessens en Maarten Steffers hebben de kascontrole gedaan. Ralf geeft daarbij aan dat Menno alles goed op orde had en dat de kas goedgekeurd was. De nieuwe kascommissie bestaat uit Maarten Steffers en Steffan Claessens. Reserve: Emiel Viersma.

 1. Vaststellen nieuwe begroting 2019-2020

Menno neemt de begroting voor komend seizoen door.

Inkomsten:

 • Contributie hoger dan begroot vanwege stijging in aantal leden.
 • Oud papier op het zelfde begroot.
 • Vanuit Optisport zullen we geen inkomsten meer ontvangen.

Uitgaven:

 • De zaalhuur wordt voor het zelfde begroot ondanks dat het lager uitviel afgelopen seizoen. Dit komt mede omdat we 1 team meer hebben dat wedstrijden speelt en de zaal hierdoor langer huren.
 • De NBB staat hoger begroot door de stijging in leden.
 • De kosten die afgelopen seizoen niet zijn gemaakt zullen wel worden begroot want als we ze niet begroten en de kosten worden wel gemaakt dan kan het alleen maar tegenvallen.

Er zijn geen bijzonderheden of opmerkingen over de begroting en deze wordt voor komend seizoen akkoord bevonden.

Contributie:

Menno stelt voor dat de contributie via automatisch incasso in september en januari zal worden gedaan. Op het moment dat een lid niet via automatisch incasso betaalt zal de contributie geheel in september moeten worden betaald.

Jorik: Vraagt of bekend is op welke datum de contributie via automatisch incasso dan wordt gedaan.

Menno zal hier minimaal één week van ter voren een mail over sturen. Iedereen gaat akkoord met voorstel van Menno.

Daarnaast geeft Menno aan dat het bestuur geen reden ziet om voor dit seizoen de contributie te verhogen. Iedereen gaat hier mee akkoord.

Kleding:

Menno geeft aan dat de club momenteel aan het kijken is naar nieuwe wedstrijd kleding omdat de kleding die we nu hebben voornamelijk voor de senioren erg klein zijn uitgevallen. Dave Ewalts is momenteel in gesprek met een bedrijf om te kijken naar het kostenplaatje en hoe we het gaan financieren. Door Menno wordt aangegeven als iemand hier ideeën over heeft of hierbij wil helpen dat we dat graag horen.

Steffan Claessens: Geeft aan dat mooier is als de hele club te gelijk nieuwe kleding heeft.

Ben Zacherl: Geeft aan om met hem contact te houden over de nieuwe kleding voor eventuele sponsoring.

*Actiepunt: Menno, Dave en Ben gaan in gesprek met elkaar over eventuele nieuwe kleding.

 1. Nieuws vanuit bestuur

Naast het stoppen van Mirko als voorzitter zijn er geen veranderingen plaatsgevonden.

Emiel: Geeft aan de jongste groep kinderen erg groot aan het worden is en dat Sinpat er momenteel alleen voor staat. Bij deze groep moet iemand structureel erbij komen anders gaat dit ten koste van de kwaliteit van training geven.

Levi Zacherl, Kelvin Lammerts van Bueren en Ivar Faessen bieden zich aan om op de vrijdag te komen helpen met het training geven.

*Actiepunt: Met trainers/coaches samen zitten over het invullen van training en de nieuwe hulp krachten.

Nieuwe voorzitter:

Mirko geeft nogmaals aan dat die vanavond definitief stopt als voorzitter. Dit omdat hij naar Breda is verhuist en niet meer structureel aanwezig kan zijn. Tot op heden is er nog geen nieuwe voorzitter gevonden.

Emiel: Vraagt wat de functie van voorzitter nu precies inhoudt.

Hierbij wordt aangegeven dat je leiding geeft aan het dagelijks bestuur van de vereniging, je bent een aanspreekpunt binnen de club en contactpersoon naar de bond. Om de zes weken heb je een bestuursvergadering.

Mirko zal nog wel blijven helpen zoeken naar een nieuwe voorzitter en geeft aan als je interesse hebt of iemand kent die dat heeft om contact met hem op te nemen.

 1. Plannen komend seizoen:
 • Zoeken naar nieuwe voorzitter

Justin: Geeft aan dat die dit seizoen weer een jeugdkamp wil organiseren.

 1. Rondvraag en sluiting

Maarten S: Geeft aan om de oude wedstrijd kleding te verkopen om een deel van de nieuwe kleding te financieren.