Home /
ALV
;

ALV

Algemene ledenvergadering Jumpers’76

Datum: 23-9-2022

Locatie: Sporthal de Wetteling Venray

Notulen: Dirk Laurense

Aanwezig:

Bestuur: John Oosterbeek (Voorzitter), Menno Cuppen(Penningmeester), Dirk Laurense (Technische zaken), SinpatKapriloglu (Secretaris), Dave Ewalts (Bestuurslid)

Leden: Peter Hoeijmakers, Emiel Viersma, Bart van Dijk, Berry van den Bosch, Natalie Lammerts v Bueren, Steffan Claessens, Ivar Faessen, Edwin Sleicher, Sep Oolthuis, Tom Hesen, Bram Cuppen, Ivo Oolthuis, Levi Zacherl, Ralf Claessens.

1. Opening

John Oosterbeek opent de vergadering en heet allen welkom. Jan Kraus wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de club. 

2. Notulen van de vorige ledenvergadering 24-9-2021

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden akkoord bevonden.

3. Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld en er zijn geen nieuwe toevoegingen door de leden.

4. Mededelingen en ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken. 

5. Financiële verantwoording afgelopen seizoen  

Menno neemt als penningmeester de financiëleverantwoording door van afgelopen seizoen.

Opvallende zaken van het afgelopen seizoen:

Uitgaven:

 De zaalhuur is hoger uitgevallen dan begroot doordat er meer gebruik is gemaakt van de zaal.
 De materialen zijn hoger uitgevallen omdat er veel nieuwe ballen zijn aangeschaft. 
 TVS2 en TVS3 zijn teruggestort naar de leden. (TVS = Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) 

Inkomsten:

 De contributie is hoger uitgevallen door een stijging van het aantal leden. 
 Het oud papier is lager uitgevallen omdat de gemeente de prijs heeft verlaagd. Momenteel zijn ze druk bezig om de prijs weer hoger te krijgen. 
 TVS 4 moeten we nog ontvangen en TVS 5 is nog niet opgenomen op de balans. 

Kascommissie 

Bart van Dijk en Jorik Wulterkens hebben de kascontrole gedaan. De kascommissie heeft schriftelijk aangegeven dat de administratie op orde is en dat de kas goedgekeurd is. De nieuwe kascommissie bestaat uit Bart van Dijk en Steffan Claessens. Reserve is Ivar Faessens.

6. Vaststellen nieuwe begroting 2022-2023

Menno neemt de begroting voor komend seizoen door.

Uitgaven:

 De zaalhuur is een stuk hoger begroot omdat deze per 1 september met 10% verhoogd is.
 Dit seizoen zullen er nieuwe tenues worden aangeschaft.
 Aan materialen zal dit seizoen onder andere een ballenrek worden aangeschaft.
 Voorstel is om de trainersvergoeding te zetten op € 250,- per seizoen.

Iedereen gaat akkoord. 

Inkomsten:

 Contributie hoger begroot vanwege stijging in aantal leden.
 Dit seizoen zullen TSV 4 en 5 worden ontvangen.
 Sponsoring staat nog steeds open om opgepakt te worden.

Peter Hoeijmakers geeft aan om te kijken of hij iets kan regelen met zijn werk bij Mac Donalds.

Voorstel vanuit bestuur is om contributie te verhogen met € 5,- voor recreatief spelende leden en € 10,- voor competitief spelende leden.

Iedereen gaat akkoord.

Begroting voor komend seizoen is goedgekeurd en vastgesteld.

Inkomsten:

 Contributie hoger begroot dan vorig jaar vanwege stijging in aantal leden.
 Oud papier is hetzelfde begroot als vorig jaar, met daarbij de opmerking dat we in overleg gaan met de gemeente over de vergoeding.
7. Nieuws van het bestuur

Nieuw bestuurslid

Ralf Claessens wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid. Ralf zal Sinpat gaan ondersteunen met de taken van wedstrijdsecretaris. 

Iedereen gaat akkoord.

Plannen komend seizoen

 Jeugdleden vanaf 14 jaar zullen komend seizoen verplicht worden om het spelregelbewijs te halen.
 Organiseren van scheidsrechters cursus voor de oudere jeugdleden 
 Jeugdkamp organiseren.
8. Rondvraag

Natalie Lammerts van Bueren geeft aan dat de meiden U16 erg groot wordt en hier wel hulp bij kan gebruiken. 

Dave heeft aangegeven om te helpen hierbij.