Home /
ALV
;

ALV

Algemene ledenvergadering Jumpers’76

Datum: 24-09-2021

Locatie: Sporthal de Wetteling Venray

Notulen: Menno Cuppen

Aanwezig:

Bestuur: John Oosterbeek (Voorzitter), Menno Cuppen (Penningmeester), Dirk Laurense (Technische zaken), Sinpat Kapriloglu (Secretaris), Dave Ewalts (Bestuurslid)

Leden: Justin Gommans, Edwin Sleicher, Thomas Sleicher, Berry van den Bosch, Bram Cuppen, Bart van Dijk, Emirhan Kocyigit, Steffan Claessens, Ralf Claessens, Maarten Steffers, Ivar Faessen

1. Opening

John Oosterbeek opent de vergadering en heet allen welkom. 

2. Notulen van de vorige ledenvergadering 04-09-2020

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden akkoord bevonden.

3. Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld en er zijn geen nieuwe toevoegingen door de leden.

4. Mededelingen en ingekomen stukken.
 De club is in het afgelopen jaar gegroeid in ledenaantal. Er is nu ook een U14-meidengroep. Zorgpunt is het vinden van voldoende trainers om alle groepen training te kunnen geven. 
 Vanuit de NBB (Nederlands Basketball Bond) is het spelregelbewijs verplicht gesteld voor alle spelende leden van 14 jaar en ouder vanaf seizoen 2022-2023. 
 We hebben vanuit Optisport het verzoek gekregen om in het weekend van 16 oktober uit te helpen tijdens een judotoernooi. Hier staat een vergoeding voor de club tegenover. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Sinpat.
5. Financiële verantwoording afgelopen seizoen  

Menno neemt als penningmeester de financiëleverantwoording door van afgelopen seizoen.

Opvallende zaken van het afgelopen seizoen.

Uitgaven:

 De uitgaven aan zaalhuur zijn 1.000 euro lager uitgekomen dan begroot omdat we de eerste tegemoetkoming vanuit Optisport t.g.v. de Corona maatregelen hebben gekregen (TVS-1 regeling t.b.v het 2e kwartaal van 2020). Deze tegemoetkoming van ongeveer 2.000 euro is vervolgens ook uitgekeerd aan de leden. Daarnaast heeft Optisport een factuur van ongeveer 1.000 euro dubbel afgeschreven; dit is pas na de seizoensafsluiting teruggestort.
 De kosten van de bond (NBB) zijn lager dan begroot. Dit heeft er enerzijds mee te maken dat de NBB pas laat in het seizoen de eindafrekening opgemaakt heeft en deze pas na het einde van het seizoen geïncasseerd heeft. Anderzijds heeft de bond vanwege de Corona-situatie ook minder in rekening gebracht dan verwacht. Het gaat hierbij om een bedrag van ongeveer 1.200 euro. Het voorstel is om dit terug te sluizen naar de leden. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Inkomsten:

 De contributie is hoger uitgevallen door de stijging van het aantal leden. Daarnaast hebben we nog ruim 300euro aan achterstallige contributie kunnen innen.
 De inkomsten oud papier zijn lager uitgevallen door de daling van de papier prijs. Waar de gemeente eerder een minimumvergoeding van 35 euro per ton garandeerde (waarbij de daadwerkelijke vergoeding vaak hoger dan dat lag door de schommelingen in de oud papier prijzen), hanteert de gemeente sinds 1 januari 2021 een standaard vergoeding van 30 euro per ton (die niet mee beweegt met de prijsschommelingen van het oud papier). We gaan in overleg met de gemeente over deze standaard vergoeding, nu de papierprijzen weer aan het stijgen zijn.
 Daarnaast heeft de club geld binnengehaald via de Grote Clubactie en Jantje Beton en is er een flink bedrag via sponsoring binnengekomen.

Al met al geeft dit een positief resultaat, waarbij aangetekend dient te worden dat als rekening wordt gehouden met nog openstaande facturen we ongeveer 1.500 euro in de plus uitkomen.

Kascommissie 

Emiel Viersma en Jorik Wulterkens hebben de kascontrole gedaan. De kascommissie heeft schriftelijk aangegeven dat de administratie op orde is en dat de kas goedgekeurd is. De nieuwe kascommissie bestaat uit Jorik Wulterkensen Bart van Dijk. Reserve is Steffan Claessens.

6. Vaststellen nieuwe begroting 2021-2022

Menno neemt de begroting voor komend seizoen door.

Uitgaven:

 De zaalhuur wordt 1.000 lager begroot dan afgelopen seizoen, rekening houdend met het bedrag dat inmiddels is teruggestort door Optisport.
 De NBB-kosten zijn hoger begroot vanwege de factuur van ongeveer 1.000 euro van vorig seizoen die dit seizoen geïnd wordt.
 Er wordt een groter bedrag voor materiaal begroot vanwege de aanschaf van nieuwe ballen. Deze kosten zullen voortaan in de vorm van reserveringen worden opgenomen in de begrotingen, omdat dit terugkerende kosten zijn (overeenkomstig de werkwijze voor de kleding).
 Reservering voor de kleding want deze zal na ongeveer 5 jaar weer vervangen moeten worden.
 Daarnaast wordt een post van 7.000 euro aan compensatie voor de Corona-maatregelen in de begroting opgenomen. We verwachten nog ongeveer 5.800 euro van Optisport vanuit de TVS-2, -3 en -4 regelingen (wel toegezegd, nog niet binnen). Samen met de 1.200 euro vanuit de NBB komt dit uit op 7.000 euro.

Inkomsten:

 Contributie hoger begroot dan vorig jaar vanwege stijging in aantal leden.
 Oud papier is hetzelfde begroot als vorig jaar, met daarbij de opmerking dat we in overleg gaan met de gemeente over de vergoeding.

Al met al komen we met deze begroting op een tekort van 750 euro uit. Gezien het relatief grote overschot van per saldo 1.500 euro van afgelopen seizoen stelt het bestuur voor om dit overschot deels (voor de helft dus) op te nemen in het komend seizoen, en er voor te kiezen om de volledige Corona-tegemoetkoming door te geven aan de leden en de contributie niet te verhogen. Voor de langere termijn is het daarbij zaak om de inkomsten vanuit (bijvoorbeeld) oud papier te gaan verhogen.

Vragen:

 Zullen de NBB-kosten niet toenemen bij een stijging van het aantal leden? → Ja, maar dat zal naar verwachting niet veel zijn 
 Kunnen leden ook afzien van hun Corona-tegemoetkoming? → Ja dat kan, en dat hebben een aantal leden ook gedaan bij de TVS-1 tegemoetkoming.

De begroting voor komend seizoen wordt akkoord bevonden.

7. Nieuws van het bestuur

Nieuw bestuurslid

Justin Gommans wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw algemeen lid van het bestuur. Alle aanwezigen stemmen voor.

Vanuit de technische commissie (Dirk):

 Het aantal jeugdspelers stijgt. Dat is een mooie ontwikkeling, maar dit geeft wel extra druk op de trainers. Mede doordat het aantal oudere spelers afneemt en niet alle trainers dit jaar beschikbaar zijn. Actiepunt is daarom ook om op zoek te gaan naar nieuwe trainers. Nathalie is bereid gevonden om samen met Wouter en Sinpat het nieuwe U14-meiden team training te geven. 

Dave: misschien een mail rondsturen aan de oudere leden en de ouders om te vragen wie hier interesse in heeft?

 Scheidsrechter cursus: Deze zal weer georganiseerd worden. Hier volgt nog nader bericht over.
 Spelregelbewijs: Het is goed als iedereen de regels kent, maar verplichting zou niet belemmerend moeten zijn voor het kunnen spelen van wedstrijd. Maar de NBB heeft nu dus besloten dat het spelregelbewijs vanaf volgend seizoen verplicht is voor spelers van 14 jaar en ouder. Er zal per team bekeken worden hoe we dit gaan oppakken.
 Jeugdkamp: We willen graag weer een jeugdkamp organiseren, als de omstandigheden dit toelaten.
8. Rondvraag
 Wie doet de website? Er ontbreekt een actueel overzicht van de wedstrijden → Justin pakt dit op
 Wat wordt er gedaan aan het werven van oudere leden? → Dit is lastig te realiseren, omdat de jeugdleden op een gegeven moment vaak buiten Venray gaan studeren en dan stoppen met spelen of elders gaan spelen. Hier zal wel meer aandacht aan worden besteed.
 Komt er een rij- en was schema voor de U20? → Sinpat stuurt dat dit weekend rond.