Home /
ALV
;

ALV

Algemene ledenvergadering Jumpers’76

Datum: 21-09-2018

Locatie: Sporthal de Wetteling Venray

Notulen: Dirk Laurense

Aanwezig:

Bestuur: Mirko Antheunisse (Voorzitter), Sinpat Kapriloglu (Wedstrijdsecretaris), Menno Cuppen (Penningmeester), Dirk Laurense (Technische zaken).

Leden: Denny Janssen, Justin Gommans, Ralf Claessens, Steffan Claessens, Wouter Oosterbeek, Youssef El Morabit, Alperen Dag, Levi Zacherl, Sam Zacherl, Ivar Faessen, Maarten Wijnen, Jorik Wulterkens, Peter Hoeijmakers, Emiel Viersma, Roy Lucassen, Maarten Steffers.

 1. Opening

Mirko Antheunisse opent de vergadering en heet allen welkom en geeft aan dat bestuurslid Dave Ewalts niet aanwezig is i.v.m. werk. Afgelopen jaarvergadering was in April dus er zullen weinig wijzigingen zijn. Mirko geeft aan dat hij gaat verhuizen naar Breda en dat dit zijn laatste seizoen als voorzitter zal zijn. Dit seizoen gaan we opzoek naar een nieuwe voorzitter.

 1. Notulen vorige ledenvergadering 13-04-2018

De notulen van de vorige ledenvergadering worden Mirko kort besproken. Op pagina 3 wordt stil gestaan bij de ledenaantallen. Komend seizoen gaan we zoveel mogelijk clinics geven op basisscholen en actiever aanwezig zijn op activiteiten door het jaar heen.

Wouter: Geeft aan dat de tenues voor de senioren te klein zijn en vraagt voor de mogelijkheid om als heren 1 team zelf tenues aan te schaffen. 

*Actie:  Bestuur heeft volgende week vergadering en zal dit dan gaan bespreken. Via Dirk zal er een terugkoppeling vinden naar de heren.

Roy: Tijdens trainingen liggen de sporttassen nu naast het veld en dit zorgt voor onveilige situaties.

*Actie: Tijdens de trainingen zullen de luiken achterin omhoog gaan om de tassen neer te leggen.

Er worden verder geen bijzonderheden aangegeven. De notulen worden akkoord bevonden.

 1. Vaststellen agenda

Bij agendapunt 7 wordt bij vacatures vrijwilligers de vacature sponsoring toegevoegd.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

Naast de mededeling dat Mirko zal stoppen als voorzitter na dit seizoen zijn er verder geen mededelingen of ingekomen stukken.

 1. Financiële verantwoording afgelopen seizoen

Mirko heeft afgelopen maand de betalingen nog gedaan maar Menno zal dit vanaf komende maand ook overnemen.

Opvallende zaken van het afgelopen seizoen:

Inkomsten:

 • De contributie van een 8-tal leden moet nog worden ontvangen. Dit zijn nog actieve leden en gaan ervanuit dat dit nog zal worden ontvangen.
 • Inkomsten uit oud papier zijn lager uitgevallen omdat de prijs van papier sinds januari is gedaald.
 • Uiteindelijk is er € 1.400,- minder binnengekomen dan begroot. Met de contributie dat nog moet worden ontvangen dan is het break-even maar dit zijn geen geweldige cijfers voor de club.

Uitgaven:

 • Zaalhuur is hoger uitgevallen. Dit komt mede door het nieuwe systeem waar de bond meewerkt. Het plannen van thuiswedstrijden is hierdoor lastiger geworden.
 • NBB kosten zijn lager uitgevallen maar dit is geen goed teken want dit betekent minder leden.

Wouter: Vraagt waar het geld bij materialen is uitgegeven. Mirko geeft aan dit de twee tablets zijn die we gebruiken bij het tafelen van wedstrijden.

Kascommissie:

Ralf Claessens en Justin Gommans hebben de kas gecontroleerd en deze is goedgekeurd. De nieuwe kascommissie bestaat uit Ralf Claessens (2e jaar) en Maarten Steffers (1e jaar). Reserve: Steffan Claessens.

 1. Vaststellen nieuwe begroting 2018-2019

Mirko en Menno hadden een begroting opgesteld en kwamen hierop een negatief resultaat van

€ 2000,- uit. Hierdoor zullen er komend seizoen een aantal wijzigingen komen.

Komend seizoen zal  na de maand April alleen nog op vrijdag worden getraind en zullen er juni geen trainingen meer zijn.

De contributie zal voor iedereen met € 5,- omhoog gaan.

Iedereen gaat akkoord.

Momenteel wordt het oud papier door de zelfde paar personen opgehaald en hier stond altijd een vergoeding voor. Het voorstel vanuit het bestuur is om de vergoeding af te schaffen en iedereen van 18 jaar en ouder verplicht te laten ophalen. Indien je de verplichting niet nakomt zal hier een boete van € 50,- voorstaan. Hiervan zal de helft naar de persoon gaan die invalt en de anders helft naar de club. Het bestuur zal een lijst maken wanneer iedereen aan de beurt is en zal dit doorsturen naar de leden.

Het voorstel is aangenomen.

Komend seizoen gaan Mirko en Menno ervoor zorgen dat de contributie van alle leden via automatisch incasso zal gaan.

Emiel: Indien de trainersvergoeding van € 600,- alleen om de reiskosten van Jan Kraus gaan dan vind hij dit aan de hoge kant gekeken naar het niveau dat de heren 1 momenteel speelt.

*Actie: Mirko weet niet zeker of dit bedrag alleen betrekking heeft op de reiskosten en zal dit nakijken.

Steffan: Vind de boetes aan de hoge kant en Mirko geeft aan dat dit onder andere komt door de U18 dat uit de competitie is gehaald.

Justin: Geeft aan dat de kleding niet op de begroting staat. Dit komt omdat er momenteel geen geld voor is en dus voorlopig ook niet op de begroting.

Begroting wordt akkoord bevonden.

 1. Nieuws vanuit bestuur
 • Voorzitter: Mirko stopt na dit seizoen als voorzitter en komend seizoen gaat het bestuur opzoek naar een nieuwe voorzitter.
 • Sponsoring: De club is ook nog steeds opzoek naar iemand die zich bezig wil houden met sponsoring.
 • Trainers/Coaches: Kunnen hier aanvulling gebruiken.

Ledenaantallen:

Momenteel zijn er nog maar drie teams dat wedstrijden speelt en hier maakt het bestuur zich zorgen om. Ook dit seizoen zal daarom weer in het teken staan van leden werven. Bij de basisscholen zullen weer clinics worden gegeven en er zal worden gekeken naar het meer organiseren van activiteiten.

 1. Plannen komend seizoen:

De speerpunten zullen hetzelfde zijn als afgelopen vergadering.

 • Inning incasso/contributie
 • Vergroten ledenaantallen
 • Nieuwe regels/afspraken over taken/normen en waarden.
 1. Rondvraag en sluiting

Ivar: Vraagt zich af hoe het zit met de scheidsrechtercursus voor de U18. Momenteel moeten een aantal nog het spelregelbewijs halen en het 2e halfjaar willen we een scheidsrechtercursus geven.

Justin: Mogelijk voor de heren 1 als zelf kleding aanschaffen om dit met naam te doen. Indien heren zelf kleding aanschaffen dan met eigen team overleggen.

Maarten S: Geeft aan dat zijn vader misschien meer kan betekeningen voor sponsoring. Mirko zal hier met Maarten in gesprek gaan.