Home /
ALV
;

ALV

Algemene ledenvergadering Jumpers ‘76

Datum: 13-04-2018

Locatie: Sporthal de Wetteling Venray

Notulen: Menno Cuppen

Aanwezig:

Bestuur: Mirko Antheunisse (Voorzitter), Sinpat Kapriloglu (Wedstrijdsecretaris), Menno Cuppen (Penningmeester), Dirk Laurense (Algemeen bestuurslid), Dave Ewalts (Algemeen bestuurslid)

Leden: Steffan Claessens, Ralf Claessens, Maarten Steffers, Maarten n Wijnen, Denny Janssen, Justin Gommans, Ben Zacherl, Roy Lucassen, Sam Zacherl, Levi Zacherl, Berry vd Bosch, Jolanda Dijkmans, Erik Dijkmans, Ian Dijkmans, Nordin van de Logt, Gyvan Swinkels, Ivar Faessen.

1. Opening

Mirko Antheunisse opent de vergadering en heet allen welkom. Hij blikt terug op het afgelopen seizoen. Door verschillende omstandigheden (onder andere de overdracht van het penningmeesterschap) is deze jaarvergadering later in het seizoen dan gebruikelijk; het streven is om de volgende jaarvergadering weer in september plaats te laten vinden.

2. Notulen vorige ledenvergadering 16-09-2016

De notulen van de vorige ledenvergadering worden door Mirko kort besproken.

Ten aanzien van de actiepunten op pagina 3 wordt het volgende aangegeven:

*Actie:  Trainersvergoeding en Reiskosten vergoeding duidelijk naar leden brengen → wordt nog opgepakt

*Actie: Eind van seizoen mail sturen naar alle leden m.b.t. afmelding lidmaatschap → is gebeurd

*Actie: Op tijd bekend maken automatisch incasso → vanwege de overgang naar het nieuwe systeem is ervoor gekozen om eenmalig de contributie niet via de automatische incasso te innen. Zodra de machtigingsinformatie is overgezet van het oude naar het nieuwe systeem zal de contributie weer via de automatische incasso geïnd worden.

Er worden verder geen bijzonderheden aangegeven. De notulen worden akkoord bevonden.

3. Vaststellen agenda

Er is door een van de ouders(Erik Dijkmans) een punt m.b.t. het rijden aangedragen. Dit zal worden behandeld bij agendapunt 7.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

Er is vanuit de NBB een rapport m.b.t. “Misbruik in de sport” binnengekomen. De aanbevelingen in dit rapport zullen binnen het bestuur worden doorgenomen.

Mochten er leden vragen en/of opmerkingen rondom dit onderwerp hebben worden ze uitgenodigd zicht te melden.

5. Financiële verantwoording afgelopen seizoen

Mirko neemt het budget door. Er is een positief resultaat van 1.417 euro gerealiseerd.

Opvallende zaken van het afgelopen seizoen:

Inkomsten:

• De inkomsten uit oud papier zijn iets hoger dan begroot.

• De inkomsten uit contributie zijn lager dan begroot. Dit heeft te maken met het dalende ledenaantal. Enerzijds is er tijdens het opstellen van het budget van een te hoog ledental uitgegaan, doordat leden zich te laat afmelden als ze stoppen. Anderzijds zijn er leden die gedurende het seizoen stoppen en geen contributie betalen. Door oninbare contributies in het seizoen 2015-16 en het seizoen 2016-17 moet er er 2.533 euro worden afgeschreven op het eigen vermogen.

Berry: eventueel de bondscontributie apart en eerder innen, zodat de club niet met deze kostenpost blijft zitten als leden onverwacht stoppen. Het bestuur zal dit in overweging nemen.

Uitgaven:

• De zaalhuur is iets lager uitgevallen dan begroot. Vanaf dit seizoen wordt de zaal niet meer gedurende de zomervakantieperiode gehuurd, waardoor de kosten lager worden.

• De post NBB is iets groter dan begroot vanwege diverse boetes die betaald moesten worden.

• De kosten voor het ophalen van het oud papier zijn lager uitgevallen dan begroot. Deze kosten bestaan uit de vergoeding voor de vaste papierophalers en het feit dat gedurende een deel van het seizoen 1 van de 2 wijken door anderen gelopen werd.

• De post Boekhouding bestaat voor een groot deel (1.000 euro) uit een overboeking van/naar de spaarrekening (komt daardoor ook bij de inkomsten terug).

• De post Materiaal betreft de aanschaf van nieuwe ballen.

Kascommissie

Justin Gommans en Denny Janssen hebben de kas gecontroleerd. De kas is goedgekeurd. De nieuwe kascommissie bestaat uit Justin Gommans (2e jaar) en Ralf Claessens (1e jaar). Reserve: Steffan Claessens.

6. Vaststellen nieuwe begroting 2017-2018

Begroting

Het bestuur stelt voor om de inkomsten gezien het teruglopende ledenaantal en de dalende papierprijzen terughoudend te begroten. De uitgaven worden ruim begroot; er wordt bijvoorbeeld weinig van de reiskostenvergoeding gebruik gemaakt, maar het is toch verstandig om hier een post voor op de begroting op te nemen.

De contributie is geïndexeerd met ongeveer 2% (5 euro).

Iedereen gaat akkoord.

Penningmeester

Het bestuur stelt voor om Menno Cuppen (ouder van Bram Cuppen uit de U12) te benoemen als nieuwe penningmeester. De overdracht zal als volgt verlopen: Gedurende de rest van het seizoen zal Mirko nog de betalingen verrichten en kijkt Menno mee; vanaf seizoen 2018-19 zullen de rollen omgedraaid zijn.

Iedereen gaat akkoord.

7. Nieuws vanuit het bestuur

Nieuwe kleding via IQ Wellness

Het bestuur spreekt haar dank uit aan Ben voor het regelen van de nieuwe kleding.

Benoeming bestuursleden en vacatures

Er waren diverse vacatures binnen de club. Deze zijn als volgt ingevuld:

– Website: Justin

– Penningmeester: Menno

– Kleding: aan het einde van het seizoen wast controleert een aantal moeders de kleding

Berry: nu draagt iedereen verschillende sokken. Is het niet mooier als iedereen dezelfde kleur sokken draagt, bijvoorbeeld zwart of geel? Het bestuur neemt deze vraag mee.

Denny: krijgen we ook warming up shirts? → deze kunnen uit de ‘oude’ tassen worden gehaald.

– Materiaalman: deze functie is nog niet ingevuld. Het bestuur is nog op zoek naar iemand vanuit de leden, bij voorkeur niet een van de trainers. (Denny Janssen heeft zicht hiervoor gemeld na de vergadering)

Ledenaantallen

Het bestuur uit haar zorgen over  afnemende ledenaantallen. In het afgelopen seizoen zijn clinics georganiseerd op verschillende scholen en is weer aangesloten op de Jeugd Sport Kenningsmakingsdagen, maar de aanwas bij vooral de U14, U16 en U18 blijft lastig. De leden wordt gevraagd om mee te denken over mogelijkheden om leden te werven en deze aan te geven bij het bestuur. Er komen alvast de volgende ideeen uit de zaal:

– Actiever werven in de kerkdorpen

– Samenwerking met Raayland College

– Een (simpel) toernooitje voor niet-leden / kinderen met kleine prijsjes

– Dylan Haegens benaderen

– Aansluiten bij sportactiviteiten in het dorp (Zeskamp / Koningsdag)

Bereidwilligheid vrijwilligers

Het bestuur constateert dat het steeds moeilijker is om vrijwilligers te vinden voor bijvoorbeeld het ophalen van het oud papier, zaaltaken, acties zoals laatst Jantje Beton, etc. Ook het bijdragen aan ingedeelde/roulerende taken zoals rijden voor wedstrijden loopt niet altijd even soepel; denk aan te laat afzeggen, te laat komen of überhaupt niet komen opdagen als er gereden moet worden. Het lijkt alsof er een klein groepje ouders is dat het rijden voor de U12/U14 moet dragen.

Het bestuur wil de statuten en het beleid van de club hierop onder de loep gaan nemen en de hierin vastgelegde afspraken ‘strakker’ gaan trekken.  Ook wil het bestuur gaan onderzoeken of er meer naar een werkwijze moet worden toegegaan waarin taken ‘verplicht’ worden gesteld door middel van een roulatiesysteem. Dus dat bijvoorbeeld het oud papier ophalen ook wordt opgenomen in een roulatiesysteem (waarbij de huidige vergoeding uiteraard vervalt), en eventueel gecombineerd wordt met de bestaande roulatieschema’s. Dus bijvoorbeeld niet rijden is een keer extra papier ophalen (door te ruilen bijvoorbeeld). Ook kan overwogen worden om een combinatie hiervan in te voeren, bijvoorbeeld door te werken met een combinatie van vaste en roulerende oud papier ophalers (vanwege de continuïteit).

Het nadeel van meer verplichtingen is dat hiermee niet automatisch geborgd is dat alle schema’s ook daadwerkelijk nagekomen worden; het staat of valt nog steeds met de bereidwilligheid van ouders en (oudere) leden.

Sportlink systeem en app

Sinds januari wordt verplicht gewerkt met de tablet tijdens het tafelen. Als er behoefte is aan extra uitleg of een demo van de app kan dit worden aangegeven bij het bestuur. Er komen sowieso instructiesessies voor de nieuwe instroom in de U14.

Voor de ouders die nog niet bekend zijn met de app: deze is te downloaden (zoeken op NBB of Basketball.nl).

8. Plannen komend seizoen

De speerpunten van het bestuur zijn:

– Inning incasso/contributie

– Vergroten ledenaantallen

– Nieuwe regels/afspraken  over taken/normen en waarden.

9. Rondvraag en sluiting

Erik: bedankt de vrijwilligers binnen de vereniging namens de ouders

Berry: op de zondag van het jeugdkamp is er mud cross in Wanssum. Wellicht leuk als activiteit (afhankelijk van locatie kamp)

Sam: wat wordt de teamsamenstelling volgend seizoen? → waarschijnlijk komen er  U14, U16, U18/20 en Heren teams. U12 is nog onzeker; wellicht met dispensatie of pas in de 2e seizoenshelft.

Levi: is het mogelijk om af en toe in de zaal (binnen) te basketballen (buiten de trainingen om)? → de club huurt de zaal alleen op dinsdagavond en vrijdagavond, voor mogelijkheden buiten die tijden kan het beste direct contact worden opgenomen met Optisport.

Roy:  als er naar de regels / afspraken gekeken wordt dit graag in overleg met de trainers doen → zeker

Steffan: de nieuwe ballen zijn fijner dan de oude, dus graag doorgaan met vervanging oude ballen

Maarten: bij wie kan ik mijn correcte e-mailadres doorgeven? → bij Sinpat

Martien:  Tot wanneer lopen de trainingen door? → tot aan de grote vakantie (=begin juli)

Dave: We proberen om volgend jaar in de nieuwe hal (Wetteling 2) te gaan trainen ivm de kwaliteit van de baskets. Het is nog niet duidelijk of dit gaat lukken.